آرشیو مطالب : ناسالم

هوای قابل قبول پایتخت طی برخی ساعات امروز

هوای قابل قبول پایتخت طی برخی ساعات امروز

هوای پایتخت برای گروه های حساس ناسالم شد

هوای پایتخت برای گروه های حساس ناسالم شد

كیفیت هوای تهران در محدوده قابل قبول است

كیفیت هوای تهران در محدوده قابل قبول است

ازن هوای تهران را آلوده كرد

ازن هوای تهران را آلوده كرد

كیفیت هوای پایتخت در محدوده قابل قبول

كیفیت هوای پایتخت در محدوده قابل قبول

تنفس هوای قابل قبول در تهران

تنفس هوای قابل قبول در تهران

بهبود كیفیت هوای پایتخت از بعدازظهر امروز

بهبود كیفیت هوای پایتخت از بعدازظهر امروز
persianwet.ir - مالکیت معنوی سایت آبیاری متعلق به مالکین آن می باشد