مطالب آبیاری


پزشکان دورافتاده

پزشکان دورافتاده

هوای آلوده و هزار درد

هوای آلوده و هزار درد
رییس سازمان حفظ نباتات اعلام كرد:

اجرای سامانه سماک کشاورزان از شروع بهمن ماه

اجرای سامانه سماک کشاورزان از شروع بهمن ماه

بارش در جنوب و جنوب شرق کشور

بارش در جنوب و جنوب شرق کشور

گول هوای فریبنده جمعه را نخورید

گول هوای فریبنده جمعه را نخورید

46 محور فرعی و اصلی در کشور مسدود است

46 محور فرعی و اصلی در کشور مسدود است

خبرهای خوش از آبگیری سد جیرفت

خبرهای خوش از آبگیری سد جیرفت
مشاور وزیر جهاد كشاورزی اعلام كرد:

توجه کامل به امنیت غذایی، برنامه جدید وزارت جهاد کشاورزی

توجه کامل به امنیت غذایی، برنامه جدید وزارت جهاد کشاورزی

آخر اخطار سونامی در سواحل تونگا

آخر اخطار سونامی در سواحل تونگا

هوای پاک، حقوق عامه، اراده ملی شعار روز ملی هوای پاک

هوای پاک، حقوق عامه، اراده ملی شعار روز ملی هوای پاک
آبیاری
persianwet.ir - مالکیت معنوی سایت آبیاری متعلق به مالکین آن می باشد