آرشیو مطالب : ناسالم


ادامه تنفس هوای قابل قبول در تهران

ادامه تنفس هوای قابل قبول در تهران

تنفس هوای مطلوب در تهران

تنفس هوای مطلوب در تهران

وضعیت قابل قبول کیفیت هوای تهران

وضعیت قابل قبول کیفیت هوای تهران

هوای تهران برای حساس ها ناسالم شد

هوای تهران برای حساس ها ناسالم شد

کیفیت هوای تهران قابل قبول است

کیفیت هوای تهران قابل قبول است

هوای ناسالم تهران برای گروههای حساس

هوای ناسالم تهران برای گروههای حساس

کیفیت هوای پایتخت در شرایط قابل قبول

کیفیت هوای پایتخت در شرایط قابل قبول

هوای تهران همچنان در وضعیت قابل قبول

هوای تهران همچنان در وضعیت قابل قبول

هوای تهران سالم می باشد

هوای تهران سالم می باشد

هوای تهران ناسالم برای گروههای حساس

هوای تهران ناسالم برای گروههای حساس

هوای تهران باردیگر قابل قبول شد

هوای تهران باردیگر قابل قبول شد

ادامه تنفس هوای مطلوب در تهران برفی

ادامه تنفس هوای مطلوب در تهران برفی
سازمان هواشناسی هشدار داد

تشدید آلودگی هوای تهران و کرج

تشدید آلودگی هوای تهران و کرج

ادامه وضعیت قرمز کیفیت هوای تهران

ادامه وضعیت قرمز کیفیت هوای تهران

تداوم تنفس هوای مطلوب برای تهرانی ها

تداوم تنفس هوای مطلوب برای تهرانی ها

کیفیت هوای تهران در نخستین شنبه پاییز

کیفیت هوای تهران در نخستین شنبه پاییز

ادامه وضعیت قابل قبول هوای پایتخت

ادامه وضعیت قابل قبول هوای پایتخت

تنفس هوای مطلوب برای تهرانی ها

تنفس هوای مطلوب برای تهرانی ها

پیش بینی ادامه آلودگی هوای تهران تا بامدادان فردا

پیش بینی ادامه آلودگی هوای تهران تا بامدادان فردا

وضعیت هوای تهران در وضعیت قابل قبول

وضعیت هوای تهران در وضعیت قابل قبول

کیفیت هوای تهران در مرز ناسالم برای گروههای حساس

کیفیت هوای تهران در مرز ناسالم برای گروههای حساس

تنفس هوای پاک در تهران طی نخستین روز اسفندماه

تنفس هوای پاک در تهران طی نخستین روز اسفندماه

هوای برخی مناطق تهران، ناسالم برای گروههای حساس

هوای برخی مناطق تهران، ناسالم برای گروههای حساس

هوای ناسالم برخی مناطق تهران برای گروههای حساس

هوای ناسالم برخی مناطق تهران برای گروههای حساس

تنفس هوای مطلوب در پایتخت

تنفس هوای مطلوب در پایتخت

هوای تهران در وضعیت قابل قبول

هوای تهران در وضعیت قابل قبول

ادامه کیفیت هوای ناسالم پایتخت برای گروههای حساس

ادامه کیفیت هوای ناسالم پایتخت برای گروههای حساس

وزش باد شدید در بخش هایی از تهران

وزش باد شدید در بخش هایی از تهران

تداوم کاهش دما در استان تهران تا فردا

تداوم کاهش دما در استان تهران تا فردا

کیفیت هوای تهران در محدوده قابل قبول

کیفیت هوای تهران در محدوده قابل قبول
آبیاری
persianwet.ir - مالکیت معنوی سایت آبیاری متعلق به مالکین آن می باشد